Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 342/TTg-V.I Công văn số 342/TTg-V.I ngày 07/3/2017 v/v tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo QĐ số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2 78/2015/NĐ-CP Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh
3 20/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
4 74/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 24/05/2019
5 3838/QĐ-UBND Quyết định về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019 13/12/2018
6 34/2016/QĐ-UBND Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 12/12/2016
7 250/2016/TT-BTC Thông tư số 250/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 11/11/2016
8 215/2016/TT-BTC Thông tư số 215/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp 10/11/2016
9 21/2016/NQ/HĐND Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 12/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về Ban hành quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 -20 20 12/08/2016
10 732/QĐ-UBND Quyết định số 732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên 08/04/2016
11 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường 23/06/2014
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn