Trên 102 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình 135

29-05-2020 16:35

Công trình Trường mầm non xã Phương Giao (Võ Nhai) được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của Chương trình 135, giai đoạn 2016-2019.

Năm nay, Thái Nguyên phân bổ trên 102 tỷ đồng (từ nguồn vốn sự nghiệp) cho thực hiện Chương trình 135 đợt 1, trong đó, ngân sách Trung ương là 92 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương đối ứng.

Theo đó, số tiền này sẽ thực hiện các tiểu dự án như hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế; nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng; duy tu bảo dưỡng các công trình đã xây dựng; nhân rộng mô hình giảm nghèo.  

Căn cứ nguồn vốn được UBND tỉnh phân bổ, hiện nay, các huyện, thành phố, thị xã đang bố trí nguồn vốn đối ứng (được trích từ ngân sách cấp huyện) để triển khai các tiểu dự án một cách có hiệu quả.

Hơn 10 năm qua, Chương trình 135 đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xã trên địa bàn tỉnh phát triển. Giai đoạn 2016-2019, tổng vốn thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh khoảng 444 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương là hơn 416 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương đối ứng.

 

Nguồn: http://baothainguyen.org.vnTin Ảnh