Thông báo thay đổi địa điểm và lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

20-01-2021 09:51

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về việc giao ông Đặng Văn Huy Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư điều hành hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên;

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên thông báo thay đổi địa điểm và lịch tiếp công dân như sau:

1. Địa điểm tiếp công dân:

Tại phòng “Tiếp công dân” - Tầng 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên (Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư); Địa chỉ: Số 27, Đường Bến Tượng, Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Số điện thoại: 0208.3854 445.

- Hộp thư điện tử: thanhtra.sokhdt@thainguyen.gov.vn

2.  Lịch tiếp công dân:

2.1. Tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở: Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề. Trường hợp Giám đốc Sở đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì Giám đốc Sở uỷ quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

2.2. Tiếp công dân đột xuất của Giám đốc Sở: Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân khi có công việc đột xuất, khẩn thiết hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

2.3. Tiếp công dân thường xuyên: Thanh tra Sở trực tiếp công dân trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến cơ quan, đơn vị được biết./.Tin Ảnh