Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên: Thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu

23-02-2021 08:41

Thực hiện Công văn số 520/UBND-NC ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các nội dung liên quan trong Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Thứ hai, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức hội nghị, tổng kết năm; tổ chức các hoạt động lễ hội, gặp mặt đầu xuân: Sở Kế hoạch và Đầu tư không thực hiện các hoạt động lễ hội, gặp mặt đầu xuân, các hoạt động tập trung đông người nhằm đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên; thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng, chống dịch tại cơ quan.

Thứ ba, việc sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công, việc tặng quà và nhận quà tặng trong dịp Tết: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm các quy định Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ quan không dùng công quỹ để biếu xén, quà cáp, quà tặng; không sử dụng trái phép tài sản công. Việc tặng quà và nhận quà tặng của cơ quan đúng theo quy định của pháp luật. Không có trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định, sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của Chính phủ và của tỉnh đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.Tin Ảnh