Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên

29-05-2020 14:27

Ngày 25/5/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh tăng cường kiểm tra theo hình thức đột xuất từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 30/12/2020 tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Thành phần đoàn kiểm tra là thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành và đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc các sở, ngành tham mưu triển khai thực hiện CCHC.

Nội dung kiểm tra bao gồm công tác triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC, tập trung vào những nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020; kiểm tra tình hình triển khai các nhiệm vụ, nội dung của Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); kiểm tra việc triển khai thực hiện văn hóa công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; Kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 198/QĐ-BCĐCCHCngày 25/3/2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2020tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tập trung kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và các quy định của pháp luật trong thực thi công vụ; tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với tổ chức và công dân.

Việc kiểm tra tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá những nhiệm vụ đã thực hiện, những nhiệm vụ chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân đồng thời kiến nghị giải pháp thực hiện công tác CCHC trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của tỉnh Thái Nguyên./.Tin Ảnh