Danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên

29-09-2020 22:56

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN MỜI GỌI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Công văn số 1876 /UBND-TH ngày 25 /5/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Xem chi tiết tại đâyTin Ảnh