TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg  ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ;  Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên, Kế hoạch số 3152/KH-SKHĐT ngày 25/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; ngày 02/12/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về công tác phòng chống tham nhũng.

Tham dự buổi nói chuyện có toàn thể các đồng chí trong ban lãnh đạo;  cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tại buổi nói chuyện chuyên đề Đồng chí Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi một số nội dung liên quan đến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, những điểm mới Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 so với Luật phòng chống tham nhũng 2005;

Các phòng, ban trao đổi làm rõ một những nội dung liên quan đến quyền, trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức và người lao động trong việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác phòng chống tham nhũng.

 Qua trao đổi, Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nêu ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay, những điểm chính nổi bật của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 liên quan đến cán bộ công chức viên chức và người lao động của Sở, đồng thời chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thường xuyên cập nhật các thông tin pháp luật về phòng chống tham nhũng để phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động; Giao văn phòng Sở tổng hợp đưa các thông tin lên trang websitte của Sở; Thanh tra Sở tổng hợp báo cáo công tác phòng chống tham nhũng.

Các tài liệu tuyên truyền được Sở công khai thông tin trên trang Website và trang thông tin nội bộ của Sở.

(Có tài liệu tuyên truyền gửi kèm theo)

 

THANH TRA SỞ KHĐTTin Ảnh