Tổ chức các khóa đào tạo hỗ trợ Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 

Với mục đích hỗ trợ Doanh nghiệp, cá nhân, tập thể có đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Cục quản lý đấu thầu và các đơn vị liên quan dự kiến tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn hỗ trợ Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể tại đây:

/documents/2900100/3495659/attachment_2_8_0.doc

/documents/2900100/3495659/attachment_2_8_0.doc

/documents/2900100/3495659/attachment_2_8_0.pdf

Các đơn vị có nhu cầu tham gia các khóa học, liên hệ tại địa chỉ:

Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3654376

Email: icpc.tn@gmail.com

Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư

 Tin Ảnh