Thái Nguyên: Tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính

 

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Sự nỗ lực trong quá trình thực hiện đã mang lại những kết quả tốt. Chỉ số và thứ hạng cải cách hành chính liên tục được cải thiện, từ vị trí thứ 54/63 tỉnh, thành phố trong năm 2016, Thái Nguyên vươn lên xếp vị trí thứ 18/63 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước trong năm 2018, tăng 12 bậc so với năm 2017.

Chỉ số cải cách hành chính các tỉnh, thành năm 2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số đo sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) phục vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Có được kết quả nêu trên là do sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, sự đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân và các cơ quan báo chí.

Để kịp thời động viên khích lệ các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiếp tục tạo sự đồng thuận trong xã hội phục vụ tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, UBND tỉnh Thái Nguyên đã và đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị bảo đảm mục tiêu cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 được phê duyệt tại Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh. Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác công tác cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; có hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp để nhân lên những việc làm tốt; chủ động giới thiệu, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị.

Các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền về những kết quả đạt được, những điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng do đơn vị đảm nhiệm./.

 

Công Việt - Thúy HằngTin Ảnh