Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và phân tích, đánh giá Chỉ số Par Index, Chỉ số SIPAS tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Nhằm góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2020, ngày 23/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; phân tích, đánh giá chỉ số CCHC (Par Index) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2019.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu UBND tỉnh, có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận tổ quốc; Hội Cựu chiến binh tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tại 9 điểm cầu.

Đồng chí Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 theo quy định. Các ngành, địa phương tập trung hoàn thành, tổng kết các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011- 2020 của Chính phủ và UBND tỉnh đã đề ra, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong 06 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai công tác CCHC trên 6 nội dung, trong đó tập trung triển khai công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… Góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC. Công bố các chỉ số năm 2019, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được kết quả nhất định: Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 14/63 tỉnh, thành, tăng 4 bậc so với năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xếp thứ 12/63 tỉnh, thành, tăng 6 bậc so với năm 2018; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cơ bản đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tương đối cao; công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành được công bố kịp thời; tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện đã được sắp xếp, tổ chức thu gọn đầu mối, bảo đảm tinh gọn, hợp lý. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngày càng được nâng lên; Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý, điều hành góp phần đấy mạnh hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Việc tiếp tục triển khai áp dụng đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC đối với các cấp đã cho thấy tính toàn diện và hiệu quả trong thực hiện CCHC, nhận thức của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, trách nhiệm của các ngành, các cấp được phân định rõ ràng; số lượng văn bản được thực hiện trao đổi văn bản điện tử đạt tỷ lệ cao; nhiều cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh tiếp tục được thực hiện tốt việc áp dụng CNTT trong việc giải quyết hồ sơ trực tuyến, hồ sơ TTHC.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự được quan tâm đúng mức, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC chưa cao; việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm; nguồn kinh phí thực hiện công tác CCHC cấp cho cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là việc đầu tư ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; ứng dụng phần mềm một cửa điện tử chưa đảm bảo, đặc biệt ở cấp xã, tỷ lệ hồ sơ thực hiện, gửi nhận liên thông qua phần mềm thấp…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đưa ra ý kiến tham luận, trao đổi và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung vào một số nội dung: Cải cách tài chính công; các giải pháp góp phần tăng trưởng kinh tế, tác động ảnh hưởng đến chỉ số CCHC tỉnh Thái Nguyên như mức độ thu hút đầu tư, thực hiện giải ngân vốn ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ; tình hình triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ; việc ứng dụng CNTT tại địa phương…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị. 06 tháng cuối năm, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình tổng thể CCHC, tập trung đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ còn lại theo Kế hoạch năm 2020. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương: Xác định vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo nhiệm vụ CCHC; tăng cường triển khai áp dụng các chỉ số đánh giá để chỉ đạo, chấn chỉnh, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế đối với công tác CCHC. Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện CCHC, kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt đối với việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tổ chức, cá nhân. Thực hiện tốt việc sắp xếp bộ máy các cơ quan hành chính tinh gọn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; tổ chức sớm đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên đi vào hoạt động./.Tin Ảnh