Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
2 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
3 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
4 Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án ODA Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
5 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
6 Thẩm định Chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách Sở Kế hoạch và Đầu tư Xây dựng cơ bản
7 Thủ tục Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)
8 Thủ tục Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)
9 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
10 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
11 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
12 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
13 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
14 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
15 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
16 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
17 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
18 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
19 Chuyển nhượng dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
20 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
21 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
22 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
23 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
24 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
25 Giãn tiến độ đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
26 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
27 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
28 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
29 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
30 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
31 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
32 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
33 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
34 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
35 Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
36 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
37 Thủ tục Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
38 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
39 Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
40 Thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
41 Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
42 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
43 Thủ tục Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
44 Thủ tục Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
45 Thủ tục Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
46 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
47 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
48 Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
49 Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu của dự án ODA Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
50 Thủ tục Thẩm định Kết quả đấu thầu dự án ODA Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn