Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
2 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
3 Thủ tục Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
4 Thủ tục Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
5 Thủ tục Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
6 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
7 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
8 Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
9 Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu của dự án ODA Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
10 Thủ tục Thẩm định Kết quả đấu thầu dự án ODA Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn