Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
2 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
3 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
4 Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án ODA Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
5 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
6 Thẩm định Chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách Sở Kế hoạch và Đầu tư Xây dựng cơ bản
7 Thủ tục Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)
8 Thủ tục Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)
9 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
10 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn