Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)
Trình tự thực hiện

a)  Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đơn vị tiếp nhận viện trợ hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp tại Sở KH&ĐT.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy biên nhận.

- Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các Sở, ngành (nếu có) về việc tiếp nhận khoản viện trợ. Thời gian lấy ý kiến các ngành là 10 ngày làm việc.

- Bước 4: Phòng KTĐN – Sở Kế hoạch và Đầu tư  xem xét, tham mưu trình Lãnh đạo Sở giải quyết trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của đơn vị tiếp nhận, sau đó trình UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét giải quyết trong thời hạn 5 ngày làm việc. 

- Bước 5: Đơn vị tiếp nhận viện trợ nhận Quyết định phê duyệt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thành phần hồ sơ

-  Đối với viện trợ theo chương trình dự án:

(1) Công văn đề nghị phê duyệt chương trình, dự án của đơn vị tiếp nhận;

(2) Ý kiến của cơ quan chủ quản (nếu có);

(3) Văn kiện chương trình dự án đã được hai bên nhất trí;

(4) Văn bản thông báo cam kết cung cấp tài chính cho chương trình, dự án của tổ chức tài trợ và/hoặc bản ghi nhớ được ký kết giữa đơn vị tiếp nhận và tổ chức tài trợ (đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: phải có hai văn bản trên; đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh: chỉ cần 1 trong 2 văn bản trên);

- Đối với viện trợ dưới dạng hiện vật:

(1) Công văn đề nghị cho phép tiếp nhận hàng viện trợ của đơn vị tiếp nhận;

(2) Ý kiến của cơ quan chủ quản (nếu có);

 (3) Văn bản của tổ chức tài trợ thông báo cam kết tài trợ, kèm theo danh mực hiện vật (hàng hoá, vật tư, thiết bị, phương tiện vận chuyển…) và giá trị ước tính của lô hàng viện trợ. Các hiện vật viện trợ phải được thoả thuận trước về chất lượng, số lượng, chủng loại, giá trị và đối tượng thụ hưởng;

(4) Trường hợp viện trợ được gửi chung cho nhiều đơn vị, phải có kế hoạch phân phối cho từng đơn vị về số lượng và giá trị viện trợ; có Giấy ủy quyền của từng đơn vị thụ hưởng cho đơn vị tiếp nhận đại diện tiếp nhận khoản viện trợ;

(5) Dự toán và xác định vốn đối ứng bằng nguồn kinh phí trong nước để thực hiện việc tiếp nhận khoản viện trợ đã được cam kết trên tới đối tượng thụ hưởng (nếu có);

- Đối với viện trợ dưới dạng tiền mặt (viện trợ lẻ):    

(1) Công văn đề nghị cho phép tiếp nhận viện trợ của đơn vị tiếp nhận;

(2) Ý kiến của cơ quan chủ quản (nếu có);

 (3) Văn bản của tổ chức tài trợ thông báo cam kết cung cấp nguồn tài chính kèm theo các hạng mục cần thực hiện bằng nguồn tài chính đó;  

   (4) Trường hợp viện trợ được gửi chung cho nhiều đơn vị, phải có kế hoạch phân phối cho từng đơn vị về giá trị viện trợ; có Giấy ủy quyền của từng đơn vị thụ hưởng cho đơn vị tiếp nhận đại diện tiếp nhận khoản viện trợ;

- Đối với viện trợ dưới hình thức chuyên gia (kể cả chuyên gia tình nguyện) để thực hiện các mục đích nhân đạo, từ thiện:

(1) Công văn đề nghị cho phép tiếp nhận chuyên gia của đơn vị tiếp nhận, trong đó nêu rõ trình độ chuyên môn của chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia tại Việt Nam, các điều kiện ăn, ở, đi lại, địa điểm làm việc của chuyên gia và công việc do chuyên gia thực hiện như đã thoả thuận giữa hai bên;

(2) Ý kiến của cơ quan chủ quản (nếu có);

(3) Văn bản thông báo của tổ chức nước ngoài về việc cử chuyên gia sang làm việc;

(4) Tiểu sử của chuyên gia được cử.

Số lượng hồ sơ gồm 06 bộ (01 bộ gốc + 05 bộ sao).
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc (20 ngày làm việc đối với trường hợp lấy ý kiến các Sở, ngành); trong đó thời gian xử lý tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là 05 ngày làm việc, lấy ý kiến các Sở, ngành 10 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt 05 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định và không kể thời gian lấy ý kiến các ngành)
Đối tượng thực hiện Đơn vị tiếp nhận viện trợ.
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ.  

Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài;

- Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2010 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 109/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 03 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn