Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục c và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Tổ một cửa tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy biên nhận.

- Bước 3: Tổ một cửa chuyển hồ sơ tiếp nhận cho Lãnh đạo phòng xem xét chuyển chuyên viên thẩm định trong 01 ngày.

- Bước 4: Chuyên viên phụ trách lĩnh vực thực hiện kiểm tra thẩm định trong thời gian: Gói thầu quy mô nhỏ: 07 ngày; Gói thầu không phải quy mô nhỏ: 12 ngày.

- Bước 5: Lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở xem xét xử lý trong 02 ngày.

- Bước 6: Gửi hồ sơ lên Văn phòng UBND tỉnh  trình Lãnh đạo UBND tỉnh trong vòng 03 ngày đối với gói thầu quy mô nhỏ và 08 ngày đối với gói thầu không phải quy mô nhỏ.

- Bước 7: Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong vòng 01 ngày.

- Bước 8: Bộ phận văn thư tiếp nhận, chuyển cho tổ một cửa và thông báo Chủ đầu tư dự án đến nhận trong vòng 01 ngày.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư;

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu;

+ Biên bản mở thầu, báo cáo xét thầu;

+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu kèm theo Chứng chỉ tham gia khóa học về lựa chọn nhà thầu của các thành viên;

+ Thông báo mời thầu và các văn bản khác có liên quan;

+ Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu.

Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc đối với gói thầu có quy mô nhỏ, 25 ngày làm việc đối với gói thầu không phải quy mô nhỏ, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư. Trong đó: Thời hạn giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 10 ngày làm việc đối với gói thầu có quy mô nhỏ, 15 ngày làm việc đối với gói thầu không phải quy mô nhỏ. Thời hạn giải quyết tại UBND tỉnh: 05 ngày làm việc đối với gói thầu có quy mô nhỏ, 10 ngày làm việc đối với gói thầu không phải quy mô nhỏ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí

Lệ phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. 

Điều kiện thực hiện Không có
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Mẫu đơn, tờ khai

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Báo cáo thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu của cơ quan thẩm định.

Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn