Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục c và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Tổ một cửa tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy biên nhận.

- Bước 3: Tổ một cửa chuyển hồ sơ tiếp nhận cho Lãnh đạo phòng xem xét chuyển chuyên viên thẩm định trong 01 ngày.

- Bước 4: Lãnh đạo phòng xem xét chuyển chuyên viên thẩm định trong 01 ngày.

- Bước 5: Chuyên viên phụ trách lĩnh vực thực hiện kiểm tra thẩm định trong thời gian 12 ngày.

- Bước 6: Lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở xem xét xử lý trong 02 ngày.

- Bước 7: Gửi hồ sơ lên Văn phòng UBND tỉnh  trình Lãnh đạo UBND tỉnh trong vòng 08 ngày.

- Bước 8: Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong vòng 01 ngày.

- Bước 9: Bộ phận văn thư tiếp nhận, chuyển cho tổ một cửa và thông báo Chủ đầu tư dự án đến nhận trong vòng 01 ngày.

Cách thức thực hiện Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thành phần hồ sơ

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư;

+ Quyết định phê duyệt Dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật;

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

+ Văn bản cho phép thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu (nếu có).

+ Bản vẽ thiết kế thi công, dự toán hoặc chứng từ thẩm định giá được duyệt và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

+ Đĩa CD gồm các file: toàn bộ bản vẽ thiết kế thi công, hồ sơ mời thầu, tiên lượng mời thầu;

+ Hồ sơ mời thầu (đối với lựa chọn nhà thầu rộng rãi và hạn chế) có chữ ký và đóng dấu của Chủ đầu tư.

Số lượng hồ sơ 02
Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư. Trong đó: Thời hạn giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 15 ngày làm việc. Thời hạn giải quyết tại UBND tỉnh: 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí

Lệ phí thẩm định hồ sơ mời thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng

Điều kiện thực hiện Không có
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Mẫu đơn, tờ khai

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư.

- Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu của cơ quan thẩm định.

Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa ðổi, bổ sung một số ðiều của các Luật liên quan ðến ðầu tý xây dựng cõ bản.

File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn