Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thẩm định Chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Tổ một cửa tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy biên nhận.

- Bước 3: Tổ một cửa chuyển hồ sơ tiếp nhận cho Lãnh đạo phòng xem xét; chuyển chuyên viên thẩm định trong 01 ngày.

- Bước 4: Chuyên viên phụ trách lĩnh vực soạn Công văn gửi Sở Tài chính lấy ý kiến về nguồn vốn. Thời gian thẩm định Dự án nhóm B: 07 ngày làm việc; Dự án nhóm C: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 5: Chuyên viên phụ trách lĩnh vực thực hiện kiểm tra thẩm định trong thời gian: Dự án nhóm B: 22 ngày làm việc; Dự án nhóm C: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định.

- Bước 6: Lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở xem xét xử lý trong vòng 02 ngày.

- Bước 7: Bộ phận văn thư tiếp nhận, chuyển cho tổ một cửa và thông báo Chủ đầu tư dự án đến nhận.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh của chủ đầu tư.

+ Văn bản đồng ý chủ trương đầu tư hoặc kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

+ Quyết định kèm theo bản vẽ quy hoạch Tổng mặt bằng được duyệt (đối với các dự án xây dựng tại địa điểm mới hoặc dự án mở rộng có yêu cầu phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng).

+ Văn bản xác định giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng có xác nhận của chủ đầu tư và UBND cấp huyện tại khu vực thực hiện dự án (đối với các dự án có bồi thường giải phóng mặt bằng) (nếu có).

+ Các văn bản khác có liên quan (nếu có).

+ Bản vẽ Thiết kế sơ bộ kèm theo thuyết minh Báo cáo chủ trương đầu tư có chữ ký, đóng dấu của Cơ quan được giao chuẩn bị Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế phù hợp với cấp, hạng công trình.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết - Thời hạn thẩm định: Dự án nhóm B: 25 ngày làm việc; Dự án nhóm C: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí Không có.
Điều kiện thực hiện không có.
Kết quả thực hiện

Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Mẫu đơn, tờ khai

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh của chủ đầu tư.

Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI;

- Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn NSNN và TPCP;

- Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ NSNN và TPCP;

- Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSN và TPCP;

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;

File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn