Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục Thẩm định Kết quả đấu thầu dự án ODA
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Bên mời thầu hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy biên nhận.

- Bước 3: Tổ một cửa chuyển hồ sơ tiếp nhận cho Lãnh đạo phòng xem xét chuyển chuyên viên thẩm định trong 01 ngày làm việc.

- Bước 4: Chuyên viên phụ trách lĩnh vực thực hiện kiểm tra thẩm định trong thời gian 11 ngày làm việc (07 ngày làm việc đối với gói thầu quy mô nhỏ).

- Bước 5: Lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở xem xét xử lý trong vòng 02 ngày làm việc.

- Bước 6: Gửi hồ sơ lên Văn phòng UBND tỉnh trình lãnh đạo UBND tỉnh trong 04 ngày làm việc (03 ngày làm việc đối với gói thầu quy mô nhỏ).

- Bước 7: Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong 02 ngày làm việc.

- Bước 8: Bộ phận Văn thư tiếp nhận và thông báo Bên mời thầu đến nhận Quyết định phê duyệt trong vòng 01 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Kết quả đấu thầu của Bên mời thầu.

+ Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia;

+ Biên bản thương thảo hợp đồng;

+ Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu; Biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu kèm theo Chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu của các thành viên; Thông báo mời thầu, báo đấu thầu (nếu có) và các văn bản khác có liên quan.

+ Ý kiến không phản đối của Nhà tài trợ (Nếu có).

Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc (16 ngày làm việc đối với gói thầu quy mô nhỏ), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư. Trong đó: Thời gian giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 14 ngày làm việc (10 ngày làm việc đối với gói thầu quy mô nhỏ), Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh: 05 ngày làm việc; Trả kết quả: 01 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Lệ phí

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.                                
Mẫu đơn, tờ khai

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Kết quả đấu thầu của Bên mời thầu.

- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Báo cáo thẩm định Kết quả đấu thầu của cơ quan thẩm định.

- Quyết định phê duyệt Kết quả đấu thầu
Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 2014 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn, đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn của Nhà tài trợ;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn