Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu của dự án ODA
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Bên mời thầu hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy biên nhận.

- Bước 3: Tổ một cửa chuyển hồ sơ tiếp nhận cho Lãnh đạo phòng xem xét chuyển chuyên viên thẩm định trong 01 ngày làm việc.

- Bước 4: Chuyên viên phụ trách lĩnh vực thực hiện kiểm tra thẩm định trong thời gian 15 ngày làm việc.

- Bước 5: Lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở xem xét xử lý trong vòng 02 ngày làm việc.

- Bước 6: Gửi hồ sơ lên Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra và dự thảo Quyết định trong 05 ngày làm việc.

- Bước 7: Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong 01 ngày làm việc.

- Bước 8: Bộ phận Văn thư tiếp nhận và thông báo Bên mời thầu đến nhận Quyết định phê duyệt trong vòng 01 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thành phần hồ sơ

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu của Bên mời thầu.

+ Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Quyết định phê duyệt Dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Bản vẽ thiết kế thi công, dự toán hoặc chứng từ thẩm định giá được duyệt và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

+ Văn bản cho phép thực hiện theo hình thức đấu thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu (nếu có).

+ Đĩa CD gồm các file: toàn bộ bản vẽ thiết kế thi công, hồ sơ mời thầu, tiên lượng mời thầu;

+ Hồ sơ mời thầu/Hồ yêu cầu có chữ ký và đóng dấu của Bên mời thầu.

+ Ý kiến không phản đối của Nhà tài trợ (nếu có).

Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Lệ phí

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

Điều kiện thực hiện không có.
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.                                
Mẫu đơn, tờ khai

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu của Bên mời thầu.

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu của cơ quan thẩm định.

Căn cứ pháp lý

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 2014 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn, đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn của Nhà tài trợ;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn