Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
Trình tự thực hiện

Bước 1: Hội đồng quản trị của liên hiệp hợp tác xã dự kiến chia xây dựng phương án chia trình đại hội thành viên quyết định.

Bước 2: Sau khi đại hội thành viên quyết định chia, hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với liên hiệp hợp tác xã về quyết định chia liên hiệp hợp tác xã và giải quyết các vấn đề liên quan trước khi tiến hành thủ tục thành lập liên hiệp hợp tác xã mới.

Bước 3: Liên hiệp hợp tác xã được chia thực hiện phương án chia đã được quyết định và tiến hành thủ tục thành lập theo quy định. Liên hiệp hợp tác xã mới nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Bước 4: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

-  Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời và phải thông báo bằng văn bản cho hợp tác xã biết. Thông báo phải nêu rõ nội dung cần sửa đổi và cách thức sửa đổi.

Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính:

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Giấy biên nhận trả kết quả, nộp lại.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

Thành phần hồ sơ

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã theo mẫu.

+ Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21, Luật Hợp tác xã.

+ Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu.

+ Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu.

+ Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định.

+ Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 20, Luật Hợp tác xã đã được biểu quyết thông qua.

+ Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chia liên hiệp hợp tác xã.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân và tổ chức.
Lệ phí 200.000đ/lần cấp.
Điều kiện thực hiện

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm.

- Hồ sơ đăng ký theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13.

- Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13.

- Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận.

Mẫu đơn, tờ khai

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I - 1).

- Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã (Phụ lục I - 2).

- Danh sách thành viên hợp tác xã (Phụ lục I - 3).

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (Phụ lục I - 4).

Căn cứ pháp lý

- Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký kinh doanh hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

- Quyết định số 1669/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn