Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

26-02-2020 08:05

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020.

Ngày 25/02/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 306/KH-SKHĐT về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020

(Có tài liệu kèm theo)Tin Ảnh