Thông báo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19

23-03-2020

Ngày 23/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để tổ chức cá nhân liên hệ công tác và công chức, người lao động cơ quan thực hiện./.

Mời gửi ý kiến, kiến nghị cho Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

02-07-2019

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

01-07-2019

Ngày 28/6, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

25-06-2019

Ngày 21/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên .

Tin Ảnh