MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018

Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

1. Thứ nhất, bổ sung các quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo

- Luật Tố cáo năm 2018 có bổ sung nguyên tắc thẩm quyền giải quyết tố cáo mà Luật tố cáo năm 2011 chưa nêu cụ thể đối với các trường hợp:

+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức;

+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức;

 + Tố cáo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách;

+ Tố cáo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã bị giải thể.

- Thẩm quyền giải quyết được thể hiện từ Điều 12 đến Điều 21 Luật Tố cáo năm 2018.

2. Thứ hai, bổ sung quy định về xử lý tố cáo (tố cáo nặc danh):

Tiếp nhận, xử lý tố cáo nặc danh là nội dung mới được bổ sung tại Luật Tố cáo 2018. Điều 25 quy định:

Không xử lý đối với tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh bằng đơn tố cáo.

Tiếp nhận, thanh tra, kiểm tra đối với tố cáo thuộc trường hợp nêu trên nhưng có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh.

3. Thứ ba là rút ngắn trình tự, thời gian giải quyết tố cáo:

- Về trình tự giải quyết tố cáo: Theo Điều 28 Luật Tố cáo 2018, trình tự giải quyết tố cáo được rút gọn lại từ 5 bước xuống chỉ còn 04 bước.

+ 04 bước quy định trong Luật tố cáo năm 2018 bao gồm: (1) Thụ lý tố cáo; (2) Xác minh nội dung tố cáo; (3) Kết luận nội dung tố cáo; (4) Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.

 + Bỏ bước Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo của Luật Tố cáo 2011.

-  Về thời gian giải quyết tố cáo: Theo Điều 4, Luật Tố cáo 2018 quy định thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý tố cáo; Trường hợp vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày; đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày (Điều 30).

Trong khi đó, Luật Tố cáo 2011 quy định thời hạn này là 60 ngày, vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

4. Thứ tư, bổ sung quy định về việc cho phép rút tố cáo 

Luật Tố cáo 2011 không quy định việc rút tố cáo, tuy nhiên Luật Tố cáo năm 2018 đã cho phép người tố cáo được rút đơn trong trường hợp người tố cáo có nhận thức không đúng việc tố cáo của mình gây mất thời gian giải quyết của Cơ quan chức năng, việc rút đơn tố cáo được quy định cụ thể tại Điều 33 Luật Tố cáo năm 2018:

- Người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản.

- Người tố cáo rút tố cáo nhưng nếu lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi tố cáo của mình, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

5. Thứ năm, bổ sung quy định về tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo: Theo Điều 34 Luật Tố cáo 2018 Người giải quyết tố cáo ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo trong các trường hợp:

- Tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi có một trong các căn cứ: (1) Cần đợi kết quả giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc đợi kết quả giải quyết vụ việc khác có liên quan; (2) Cần đợi kết quả giám định bổ sung, giám định lại. 

- Đình chỉ giải quyết tố cáo được thực hiện khi: (1) Người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo; (2) Người bị tố cáo là cá nhân chết và nội dung tố cáo chỉ liên quan đến trách nhiệm của người bị tố cáo; (3) Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền… 

- Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo theo quy định nêu trên phải nêu rõ lý do, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và gửi đến người tố cáo, người bị tố cáo trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định. 

6. Thứ sáu, bổ sung những quy định quan trọng về việc bảo vệ người tố cáo

Điều 47 của Luật Tố cáo 2018 định nghĩa rất rõ về đối tượng, phạm vi bảo vệ người tố cáo. Cụ thể: Bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo.

Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo và người thân của họ đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền phải áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.

Ngoài những điểm mới nêu trên, Luật Tố cáo 2018 vẫn quy định 02 hình thức tố cáo là tố cáo bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp, không mở rộng hình thức tố cáo bằng fax hay email như đề xuất trước đó. Đây cũng là một nội dung đáng chú ý của Luật Tố cáo 2018.

Luật Tố cáo 2018 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Tài liệu kèm theo: Luật tố cáo năm 2018.Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo

 

THANH TRA SỞ


Tin Ảnh