Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 – Ban Chấp hành Trưng ương Đảng khóa XII

Sáng ngày 9/12/2017, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể công chức, viên chức và hợp đồng lao động trong cơ quan.

Hội nghị đã được đồng chí Lê Xuân Phẩm – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6- BCH Trung ương Đảng khóa XII trên các mặt: Thực trạng, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đồng chí Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã truyền đạt cụ thể về nội dung trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết từ Hội nghị gồm 04 Nghị quyết: Số 18, 19, 20, 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới hệ thông tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới.

Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết, đồng chí Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đề nghị cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cơ quan tiếp tục nghiên cứu, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nội dung và giải pháp đã chỉ rõ trong các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời có kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan để thực hiện hiệu quả theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng.

Nguồn: Văn phòngTin Ảnh