Danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN MỜI GỌI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Công văn số 1876 /UBND-TH ngày 25 /5/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Xem chi tiết tại đâyTin Ảnh