Chấp thuận đầu tư

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

 

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

 

 

 

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

 Thủ tục hành chính chấp thuận chủ trương đầu tư được thực hiện giải quyết theo cơ chế Một cửa liên thông. Thủ tục, hồ sơ và quy trình thực hiện như sau:

1. Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư: Làm thành 8 bộ, nộp tại Văn phòng Một cửa liên thông, bao gồm:

+ Đơn (tờ trình, công văn) của nhà đầu tư xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

+ Dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc phương án đầu tư (bao gồm quy mô, mục tiêu, vốn, địa điểm dự kiến và tiến độ thực hiện kèm theo nhu cầu sử dụng đất).

+ Trích sao hồ sơ địa chính hoặc trích sao bản vẽ quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

+ Tư cách pháp lý của Nhà đầu tư (đăng ký kinh doanh, hoặc quyết định thành lập)

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm).

2. Quy trình thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại văn phòng một cửa liên thông và cán bộ tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận và báo cáo trưởng bộ phận thường trực xem xét tiếp nhận.

Bước 2: Văn phòng MCLT  gửi giấy mời họp và hồ sơ đến các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện thị có dự án đầu tư trên địa bàn và các đơn vị liên quan (không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ)

Bước 3: Văn phòng MCLT gửi tổ chức họp lieen ngành lấy ý kiến phản hồi của các đơn vị về chủ trương đầu tư và báo cáo kết quả của cuộc họp liên ngành (không quá 03 ngày làm việc kể từ khi gửi giấy mời họp)

Bước 4: Nếu DN đủ điều kiện và đã thống nhất chấp thuận dự án đầu tư tại cuộc họp liên ngành hoặc nhận được hồ sơ hoàn thiện nếu dự án DN phải chỉnh sửa bổ sung các thủ tục theo quy định, các đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Văn phòng thường trực MCLT (không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày họp)

Bước 5: Trên cơ sở báo cáo kết quả cuộc họp liên ngành, Văn phòng MCLT tổng hợp trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và nộp hồ sơ trình tai Một cửa UBND tỉnh (không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ ý kiến)

Bước 6: UBND tỉnh xem xét và ban hành chấp thuận chủ trương đầu tư, gửi về Văn phòng MCLT trả kết quả cho nhà đầu tư (không quá 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhậ hồ sơ của Văn phòng MCLT)

Download sơ đồ quy trình

Video

Dự báo thời tiết


arrowhitech.Com
Đang Tải Dữ Liệu