Triển khai thi hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP

02-11-2018 00:00

Ngày 23/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018.

Một số nội dung cơ bản của Nghị định 108/2018/NĐ-CP:

1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKDN:

- Đơn giản hóa hồ sơ đăng ký công ty TNHH MTV đối với chủ sở hữu là tổ chức: Bỏ thành phần “Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác”.

- Cho phép chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi: Khoản 6 Điều 25 NĐ 108.

- Đơn giản hóa việc đăng ký địa điểm kinh doanh: Bỏ quy định “Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh”

- Không bắt buộc công chứng/chứng thực văn bản ủy quyền.

2. Về con dấu:

- Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

3. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử:

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh của một trong các chủ thể: Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định; Người được cá nhân quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 36 NĐ 78 ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

- Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn trên, phòng Đăng ký kinh doanh hủy bỏ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 44 NĐ 78 như sau:

+ Điểm b Khoản 3 Điều 44 NĐ 78  bỏ “Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty”

+ Khoản 4 Điều 44 bỏ “kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ”

+ Bổ sung Khoản 5: “Trường hợp nghị quyết, quyết định về việc thay đổi vốn Điều lệ đã được thông qua hợp pháp theo quy định của Luật doanh nghiệp mà có thành viên, cổ đông bị chết, mất tích, vắng mặt tại nơi cư trú, tạm giam, kết án tù, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc từ chối ký tên vào danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thì không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên, cổ đông đó trong các danh sách nêu trên.”

- Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập: Việc thay đổi thông tin cổ đông sáng lập chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần đã đăng ký mua.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

5. Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKDN, thu hồi Giấy chứng nhận ĐKDN:

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 58 như sau: “Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp”.

6. Giải quyết thủ tục ĐK DN theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài: Sửa đổi bổ sung Điều 65 NĐ 78:

“Điều 65. Giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thương mại

1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thương mại có hiệu lực thi hành, người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thương mại gửi đề nghị đến Phòng Đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

2. Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Cá nhân, tổ chức được chỉ định thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thương mại;

b) Doanh nghiệp;

c) Cơ quan thi hành án.

3. Hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

b) Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thương mại đã có hiệu lực pháp luật”.

7. Chuyển đổi Hộ kinh doanh thành Doanh nghiệp: Bổ sung Điều 25a sau Điều 25 NĐ 78:

“Điều 25a. Đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

1. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh”.

8. Về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số nội dung cơ bản của Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp./.

Nguồn: Dương Thị Ngọc Thương - phòng ĐKKDTin Ảnh