Lịch sử và truyền thống Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

 Công tác kế hoạch hoá phát triển kinh tế - xã hội được Đảng và Chính phủ quan tâm từ những ngày đầu Cách mạng thành công. Trong không khí hào hùng sôi sục khí thế Cách mạng, ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh độc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ ký sắc lệnh số 78/ SL thành lập Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết quốc gia về các ngành kinh tế, tài chính, xã hội và văn hoá. Uỷ ban gồm các uỷ viên và tất cả các Bộ trưởng, Thứ trưởng và các Tiểu ban chuyên môn đặt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Chính phủ.

 Ngày 14/5/1950 Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ký sắc lệnh số 68/SL thành lập Ban kinh tế Chính phủ (thay cho Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết). Ban kinh tế Chính phủ có nhiệm vụ nghiên cứu soạn thảo và trình Chính phủ những đề án về chính sách, chương trình, kế hoạch kinh tế và những vấn đề quan trọng khác.

Ngày 8/10/1955, hội đồng Chính phủ đã họp và ra Nghị quyết thành lập Ủy ban Kế hoạch Quốc gia và xác định: “Ủy ban kế hoạch Quốc gia là một cơ quan của Chính phủ để kế hoạch hóa công cuộc thiết kế kinh tế và văn hóa, tổ chức và chỉ đạo công tác thống kê, kế toán trong cả nước”.

Ngày 7/12/1955, Ban chấp hành Thái Nguyên ra nghị quyết số 138/NQ-TN về việc thành lập Ban Kế hoạch Quốc gia tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 17/12/1955, Ủy ban hành chính tỉnh Thái Nguyên ra Quyết nghị số 3116/HC chỉ định danh sách thành viên Ban Kế hoạch Quốc gia tỉnh Thái Nguyên (Gồm có 03 thành viên).

Ngày 23/3/1996, UBND tỉnh Bắc Thái ra Quyết định số 138/QĐ-UB V/v Thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Thái trực thuộc UBND tỉnh (nay là tỉnh Thái Nguyên).

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

 Ngày 01/8/2016, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên có chức năng, nhiệm vụ  như sau:

          A. Vị trí và chức năng

          Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

            Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

            B. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ.

I. VĂN PHÒNG

1. Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc sở tổ chức sắp xếp và điều hành hoạt động của cơ quan bao gồm: Tổ chức bộ máy; biên chế; công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; thi đua - khen thưởng; quản lý ngân sách và tài sản; ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách hành chính; tổng hợp chương trình công tác và hoạt động của sở; công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự, tự vệ cơ quan; hành chính quản trị và hậu cần.

2. Nhiệm vụ

2.1 Chủ trì tham mưu với lãnh đạo sở thực hiện nhiệm vụ

a) Về công tác tổ chức

- Tham mưu giúp Giám đốc sở sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy; xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý; công tác đào tạo bồi dưỡng; đánh giá, nhận xét, sắp xếp bố trí sử dụng công chức, viên chức; luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đối với công chức, viên chức của cơ quan; thực hiện việc sơ tuyển, tiếp nhận, quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động theo quy định; đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, hưu trí, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức, viên chức trong cơ quan theo đúng quy định pháp luật.

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan; hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc sở thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; chủ trì xây dựng chương trình công tác hàng năm của cơ quan; theo dõi, đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác thi đua khen thưởng của cơ quan hàng năm, tham mưu đề xuất các hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

b) Công tác quản lý ngân sách, tài sản

- Tham mưu giúp Giám đốc sở trong việc quản lý, sử dụng ngân sách cơ quan: Lập dự toán, quyết toán tài chính hàng năm, hàng quý phục vụ cho hoạt động của cơ quan, giao dự toán thu, chi cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc; dự trù kinh phí cho việc chi tiêu thường xuyên và đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Sở; hướng dẫn, thẩm định, quyết toán tài chính của các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu theo đúng quy định của nhà nước.

- Thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí ngân sách cấp.

- Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, quản lý sử dụng, bảo trì, sửa chữa tài sản, đảm bảo vật tư, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác theo tiêu chuẩn, định mức và các quy định của nhà nước.

- Thu, quản lý các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của sở đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định.

c) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, là đầu mối thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính 5 năm và hàng năm; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc; báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính theo tháng, quý, năm và giai đoạn.Tham mưu giúp lãnh đạo sở duy trì hoạt động của cơ quan theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; quản lý, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc sở và tổng hợp báo cáo theo quy định.

d) Công tác văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin: Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ và quản lý con dấu theo đúng quy định hiện hành. Biên tập, cập nhật tin bài và duy trì hoạt động thường xuyên mạng thông tin nội bộ, hệ thống quản lý văn bản - hỗ trợ điều hành, trang wedsite của sở.

đ) Chủ trì xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác hàng năm của sở; Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ, Quy chế thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Quy ước xây dựng cơ quan văn hóa của cơ quan...

e) Tham mưu về công tác tự vệ cơ quan; giữ gìn an ninh trật tự, cảnh quan môi trường, phòng cháy chữa cháy. Duy trì mối quan hệ với các cơ quan, chính quyền địa phương nơi cơ quan đóng trụ sở.

f) Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn, ngày truyền thống ngành; tổ chức bố trí về khánh tiết, nghi lễ phục vụ hội nghị, họp, tiếp khách của cơ quan.

h) Thông báo triệu tập các cuộc họp giao ban, họp toàn thể cơ quan; thông báo ý kiến của Giám đốc sở và kết luận phiên họp của lãnh đạo sở theo uỷ quyền. Ký các văn bản hành chính thông thường được Giám đốc uỷ quyền, có nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Văn phòng. Rà soát thể thức và ký “nháy” văn bản trước khi trình ký, phát hành.

2.2 Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo sở giao.

II. THANH TRA SỞ

1. Chức năng: Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh, giúp Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

2. Nhiệm vụ

2.1 Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo sở thực hiện nhiệm vụ

a) Công tác thanh tra, kiểm tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc sở xây dựng và tổng hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra của sở trình Giám đốc sở phê duyệt.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của sở và các vụ việc đột xuất do Giám đốc sở giao.

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Chánh Thanh tra sở.

b) Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp dân theo quy định của pháp luật về tiếp dân.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo khi được giao.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở.

c) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bồi thường nhà nước; tham gia tố tụng trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra và báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Chủ trì giúp phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành lĩnh vực quản lý; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

2.2 Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở giao.

 

III. PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

1. Chức năng: Tham mưu giúp lãnh đạo sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh    tế - xã hội, đầu tư công các huyện, thành phố, thị xã, các ngành thuộc khối nội chính, đảng, đoàn thể (gồm: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ...) và khối các cơ quan tham mưu tổng hợp.

2. Nhiệm vụ

2.1 Chủ trì tham mưu với lãnh đạo sở thực hiện nhiệm vụ

a) Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và công bố chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trình các cấp thẩm quyền theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương lập mới, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, các vùng liên huyện.

- Tổ chức thẩm định đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tham mưu thẩm định các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Công bố và tham mưu tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triến kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Tổng hợp, báo cáo công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch hàng năm theo quy định.

b) Công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công

- Tham mưu hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm. Tổng hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm, hàng năm do cấp tỉnh quản lý; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư công trung hạn 05 năm, hàng năm trong quá trình tổ chức thực hiện.

c) Quản lý đầu tư công

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý đối với các dự án đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan nhà nước, hỗ trợ ngân sách tỉnh cho các huyện, thành phố, thị xã theo Nghị quyết HĐND tỉnh và các dự án thuộc ngành, lĩnh vực do phòng phụ trách.

- Tổng hợp, báo cáo tổng kết công tác đầu tư và xây dựng, nợ đọng xây dựng cơ bản 6 tháng, cả năm theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, tổng hợp trình phê duyệt các dự án đầu tư,  báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực, ngành do phòng phụ trách.    

e) Công tác khác

- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan xây dựng báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm của tỉnh;  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình hành động, tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

- Chủ trì kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh         tế - xã hội, đầu tư công của các huyện, thành phố, thị xã thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; tham mưu xây dựng các văn kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh theo sự chỉ đạo của lãnh đạo sở.

- Chuẩn bị các nội dung, báo cáo đột xuất để lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở làm việc theo yêu cầu thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

- Chủ trì xây dựng và duy trì hoạt động của Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội, vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

2.2 Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở giao.

IV. PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

1. Chức năng: Tham mưu giúp lãnh đạo sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của các ngành kinh tế trong tỉnh, gồm: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Điện lực, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Dân tộc.

2. Nhiệm vụ

2.1 Chủ trì tham mưu với lãnh đạo sở thực hiện nhiệm vụ

a) Công tác quy hoạch

- Chủ trì đề xuất chủ trương xây dựng, lập quy hoạch, đề án, dự án chương trình có tính chất như quy hoạch thuộc các ngành, lĩnh vực do phòng phòng phụ trách.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí, thẩm định báo cáo quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; tham gia ý kiến, theo dõi, đánh giá quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của các ngành, lĩnh vực do phòng phòng phụ trách.

b) Công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển

- Tham gia hướng dẫn các ngành xây dựng và trực tiếp tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển 5 năm, hàng năm; hệ thống chỉ tiêu kế hoạch theo ngành của các ngành kinh tế.

- Trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với các ngành kinh tế.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn; đề xuất danh mục dự án chuẩn bị đầu tư; đề xuất bố trí, phân bổ nguồn vốn; theo dõi, kiểm tra, giám sát, báo cáo đánh giá tiến độ, tình hình thực hiện; đề xuất các giải pháp cần thiết để thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn vay tín dụng ưu đãi, vốn hỗ trợ có mục tiêu, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ thuộc các ngành, lĩnh vực do phòng phụ trách.

- Chủ trì tham gia ý kiến vào các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, quy định do các ngành kinh tế chủ trì soạn thảo.

c)  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị  có liên quan tham mưu, tổng hợp trình phê duyệt các dự án đầu tư,  báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực, ngành do phòng phụ trách.    

d) Giúp Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia của tỉnh; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quý, 6 tháng, cả năm.

e) Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

2.2 Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở giao.

V. PHÒNG KHOA GIÁO -  VĂN XÃ  

1. Chức năng: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của các ngành thuộc khối văn hóa, xã hội trong tỉnh, gồm: Giáo dục - Đào tạo; Y tế; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Lao động Thương binh và Xã hội; Thông tin Truyền thông; Khoa học Công nghệ; Đài Phát thanh Truyền hình; Ban Quản lý khu di tích lịch sử và sinh thái ATK Định Hóa; Bảo hiểm xã hội tỉnh.   

 2. Nhiệm vụ

2.1. Chủ trì tham mưu với lãnh đạo sở thực hiện nhiệm vụ

a) Công tác quy hoạch

- Chủ trì đề xuất chủ trương xây dựng quy hoạch, đề án, chương trình có tính chất như quy hoạch các ngành thuộc khối văn hóa - xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí quy hoạch và đề án có tính chất quy hoạch thuộc khối văn hoá xã hội; thẩm định, tham gia ý kiến, theo dõi, đánh giá quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của các ngành thuộc khối văn hóa - xã hội.

b) Công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển

- Tham gia hướng dẫn các ngành xây dựng và trực tiếp tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển 5 năm, hàng năm; hệ thống chỉ tiêu kế hoạch theo ngành của các ngành thuộc khối văn hóa - xã hội.

- Trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với các ngành thuộc khối văn hóa - xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với phòng, đơn vị có liên quan thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn; đề xuất bố trí, phân bổ nguồn vốn; theo dõi, kiểm tra, giám sát, báo cáo đánh giá tiến độ, tình hình thực hiện; đề xuất các giải pháp cần thiết để thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn vay tín dụng ưu đãi, vốn hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và các nguồn vốn khác các ngành thuộc khối văn hóa - xã hội, trực tiếp do ngành làm chủ đầu tư, làm chủ chương trình. 

- Chủ trì tham gia ý kiến vào các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, quy định do các ngành thuộc khối văn hóa - xã hội chủ trì soạn thảo.

c)  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị  có liên quan tham mưu, tổng hợp trình phê duyệt các dự án đầu tư,  báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực, ngành do phòng phụ trách.    

d) Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

2.2 Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở giao.

VI. PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

1. Chức năng: Tham mưu giúp lãnh đạo sở thực hiện quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm: Thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước không có cấu phần xây dựng, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; quản lý công tác đấu thầu; giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án, đề án sử dụng vốn nhà nước và các nguồn vốn ODA và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ

2.1 Chủ trì tham mưu với lãnh đạo sở thực hiện nhiệm vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị  có liên quan thẩm định, trình phê duyệt các dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình không có cấu phần xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo thẩm quyền. Tham gia thẩm định dự án, đồ án quy hoạch phát triển khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

b) Quản lý công tác đấu thầu

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu đối với các dự án, đề án do UBND tỉnh quyết định đầu tư; thẩm định kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới, khu nhà ở và các dự án khác khi có yêu cầu. Tổng hợp báo cáo công tác quản lý đấu thầu trên địa bàn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra sở tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước về đấu thầu đối với các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư.

c) Giám sát đánh giá đầu tư

- Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư đối với các công trình do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư sử dụng vốn nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh; giám sát đánh giá tổng thể đầu tư đối với các huyện, thành phố, thị xã; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ngành, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư theo chế độ quy định.

- Thực hiện báo cáo giám sát đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

d) Quản lý nhà nước về đầu tư theo hình thức đối tác công tư: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong phạm vi của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư về trình tự thủ tục phê duyệt đề xuất dự án; sử dụng vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án; chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tổng hợp kế hoạch sử dụng vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án; thẩm định nguồn vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án; quản lý nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư; hướng dẫn về giải ngân vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, đánh giá và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

2.2 Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở giao.

VII. PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

1. Chức năng:  Tham mưu giúp lãnh đạo sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh ngoài các khu công nghiệp; công tác quản lý nhà nước về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN).

2. Nhiệm vụ

2.1 Chủ trì, tham mưu với lãnh đạo sở thực hiện nhiệm vụ:

a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh:

- Đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư; giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư; giám sát, đánh giá các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư; hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư (bao gồm cấp, điều chỉnh, thu hồi); thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc thẩm quyền;

- Duy trì, cập nhật hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư đối với lĩnh vực được phân công;Cấp tài khoản và hướng dẫn các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. 

b) Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo sở  thực hiện vận động, thu hút và quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài:

- Tham mưu về quy hoạch, kế hoạch và trực tiếp tham gia về công tác vận động, thu hút nguồn vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; đề xuất và xây dựng các cơ chế chính sách, trình tự, thủ tục  liên quan đến thu hút và quản lý thực hiện các chương trình, dự án ODA của tỉnh; 

- Tổng hợp và tham mưu đề xuất kế hoạch các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; tổng hợp chung tình hình về huy động và sử dụng vốn ODA, kế hoạch vốn đầu tư công, vốn tín dụng sử dụng vốn ODA và vốn đối ứng các dự án ODA hàng năm và từng thời kỳ trung hạn và dài hạn;

- Hướng dẫn triển khai và trực tiếp theo dõi việc thực hiện các chương trình, dự án ODA; đề xuất chủ trương đầu tư, tổng hợp và trình phê duyệt các văn kiện/Báo cáo nghiên cứu khả thi/báo cáo kinh tế kỹ thuật chương trình, dự án ODA, thẩm định nguồn vốn và xin ý kiến thẩm định nguồn vốn ODA và vốn đối ứng ODA, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thẩm định và đề xuất về cơ chế tài chính trong nước vốn ODA, phương án vay và trả nợ nước ngoài đối với các dự án ODA vay lại; Tham mưu cho UBND tỉnh cho ý kiến thẩm định về các chương trình dự án ODA thuộc thẩm quyền phê duyệt của các bộ, ngành TW và Thủ tướng Chính phủ, tham mưu góp ý về các thoả thuận và Hiệp định/Điều ước quốc tế về vốn ODA, Hợp đồng vay lại vốn ODA, Hợp đồng thương mại sử dụng vốn ODA…

- Tổng hợp báo cáo phân tích, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả đầu tư các chương trình, dự án ODA theo quy định định kỳ và đột xuất.

c) Là cơ quan đầu mối quản lý và tổng hợp về các khoản viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) theo chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân về trình tự, thủ tục tiếp nhận và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Chủ trì thẩm định các khoản viện trợ PCPNN theo chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Tham mưu bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị thuộc đối tượng được cấp ngân sách để thực hiện các khoản viện trợ PCPNN đã cam kết với bên tài trợ theo quy định. 

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, Dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) theo quy định.

đ) Chủ trì, phối hợp soạn thảo,tham mưu trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

2.2 Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở giao.

VIII. PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Chức năng: Tham mưu giúp lãnh đạo sở trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực đầu tư trong nước, đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã (loại hình quỹ tín dụng và liên hiệp hợp tác xã); kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

  1. Nhiệm vụ

2.1 Chủ trì tham mưu với lãnh đạo sở thực hiện nhiệm vụ

a) Công tác đăng ký kinh doanh

- Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sang Cơ sở dự liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong địa phương quản lý cho UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh, các cơ quan có liên quan và các cá nhân, tổ chức có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

- Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

b) Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp theo quy định.  

2.2 Thực hiện quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư. Cụ thể:

- Đề xuất cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư; hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các quy định của nhà nước và của tỉnh về hoạt động đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án bên ngoài các khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư.

- Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư và giải quyết những vướng mắc, yêu cầu của nhà đầu tư trong quá trình hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

- Tổng hợp, đánh giá tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn làm cơ sở đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư.

- Phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh trong quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đầu tư đối với hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư và hoạt động của các nhà đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tham mưu, đề xuất thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, đăng ký đầu tư và hủy bỏ hiệu lực chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước.

- Thường trực bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo một cửa liên thông tỉnh.

2.3  Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

2.4 Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở giao.

IX. PHÒNG DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc sở quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên các lĩnh vực: quản lý về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, hoạt động của Ban chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chủ trì tham mưu với lãnh đạo sở thực hiện nhiệm vụ

a) Công tác tham mưu xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

- Dự thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; chương trình, kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm và 05 năm trên địa bàn tỉnh.

- Dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của sở.

- Thẩm định và chịu trách nhiệm về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

- Thường trực Ban chỉ đạo của UBND tỉnh thực hiện các nội dung có liên quan đến doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của sở, hoạt động của Ban chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành; Tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn.

c) Thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

- Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

- Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp về điều kiện, trình tự thủ tục thực hiện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

e) Công tác khác

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, các phòng thuộc sở kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, Hợp tác xã;

- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của các doanh nghiệp;

- Đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của sở .

- Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, đạo tạo bồi dưỡng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

2.2 Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở giao.

X. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ: Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư 

Tin Ảnh