CƠ CẤU TỔ CHỨC

          I. Vị trí và chức năng

          Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

            Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

           II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ.

           III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ  

          1. Lãnh đạo Sở có: Giám đốc và  03 Phó Giám đốc.

          2. Các tổ chức tham mưu, giúp việc:

          - Văn phòng Sở;

          - Thanh tra Sở;

          - Phòng Tổng hợp – Quy hoạch;

          - Phòng Đăng ký kinh doanh;

          - Phòng Kinh tế ngành;

          - Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư;

          - Phòng Kinh tế đối ngoại;

          - Phòng Khoa giáo, Văn xã;

          - Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân.

          3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

          - Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư.

Tin Ảnh