THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng công chức năm 2017 (21/08/2017)

         UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

           SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                 

       Số: 1952 /TB- SKHĐT

 

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

                           Thái Nguyên, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

    THÔNG BÁO

       Về việc tuyển dụng công chức năm 2017

 

 
   

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên tổ chức thi tuyển công chức năm 2017, cụ thể như sau:

 I. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng được UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận.

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;           

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

         2. Vị trí việc làm 01: Chuyên viên Hành chính tổng hợp  

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế đầu tư, kế toán, quản trị, quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp, tài chính ngân hàng.

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Trình độ Ngoại ngữ:  Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

3. Vị trí việc làm 02: Chuyên viên Quản trị công sở, hành chính một cửa 

 - Trình độ đào tạo:  Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế đầu tư, quản lý doanh nghiệp, kế toán, quản lý kinh tế, tài chính ngân hàng, công tác xã hội. 

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Trình độ Ngoại ngữ:  Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

III. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ

1. Hồ sơ đăng ký dự thi

1.1. Đơn đăng ký dự thi tuyển công chức;

1.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

1.3. Bản sao giấy khai sinh;

1.4. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

1.5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

1.6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào một vị trí cần tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký hai vị trí cần tuyển dụng hoặc trong hồ sơ khai không trung thực sẽ bị xóa tên trong danh sách dự thi hoặc hủy bỏ kết quả thi.

2. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ 23/8/2017 đến hết ngày 21/9/2017

3. Nơi  nhận hồ sơ:  Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 18,  đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên; Điện thoại : 02803.855734

IV. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Trong tháng 9/2017 hoặc tháng 10/2017 (sẽ có thông báo cụ thể đến thí sinh dự thi).

 

 Nơi nhận:

- Niêm yết tại bảng Thông báo của sở;

- Đăng tải trên trang Wedsite của sở;

- Lưu: VT,VP.

                                                   TL.GIÁM ĐỐC

                                               CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

                                                 Nguyễn Công Việt

 

 

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn