Thông báo áp dụng Quyết định Ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam (04/09/2018)

Ngày 6/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/8/2018, thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ

(Có tài liệu kèm theo)

Để triển khai thi hành Quyết định  nêu trên, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh thực hiện áp mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 tại phụ lục I kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

So với hệ thống ngành nghề đã ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg, hệ thống ngành nghề mới có 51 mã ngành nghề mới, 50 mã ngành có sửa tên ngành và 24 mã ngành bị xóa bỏ (Có tài liệu chi tiết kèm theo).

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn