Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ kế hoạch đầu tư, đấu thầu ch ocán bộ, công chức, viên chức năm 2018 (16/11/2018)

Căn cứ Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tiỉnh Thái Nguyên về Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên năm 2018;

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ kế hoạch đầu tư, đấu thầu cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên. Thời  gian, địa điểm dự kiến như sau:

Thời gian: Từ ngày 23 đến ngày 24/11/2018

Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên

Số 18, đường Nha Trang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giấy mời kèm theo

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn