Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII” (11/04/2019)

Ngày 08/4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Xuân Thái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của Sở.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Cao Xuân Thái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương (03 Chỉ thị, 03 Nghị quyết, 01 Kết luận, 01 Quy định) và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 24/10/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân.

Đây là những nội dung quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Cao Xuân Thái đề nghị các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Sở có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, tập trung nghiên cứu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và Quy định để vận dụng, triển khai, thực hiện phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại, giải quyết những kiến nghị của nhân dân. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc học tập, triển khai thực hiện nhằm sớm đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Thúy Hằng

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn