NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN (24/07/2017)

 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY

Tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 960/QĐ-SKHĐT ngày 15/5/2017 của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên)

------------------------------------------------------------------------------------

 

I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

1. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có quyền sau đây:

1.1. Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

1.2. Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

1.3. Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;

1.4. Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

1.5. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;

1.6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nghĩa vụ sau đây:

2.1. Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung, không được mang vật dễ cháy nổ, chất độc hại, hung khí, động vật, trẻ em, người bị mất khả năng nhận thức người mất khả năng điều khiển hành vi dân sự vào nơi tiếp công dân;

2.2. Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);

2.3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

2.4. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;

2.5. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại.

2.6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

2.7. Trường hợp có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung thì phải cử người đại diện (Người đại diện phải là người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, người phản ánh; có từ 05 đến 10 người thì cử 01 hoặc 02 người đại diện; có trên 10 người thì có thể cử thêm người đại diện nhưng không quá 05 người) để trình bày nội dung và làm việc với người tiếp công dân. Việc cử người đại diện phải thể hiện bằng văn bản có chữ ký của tất cả những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đại diện và văn bản cử người đại diện.

2.8. Không được tự ý đi lại trong Trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân.

2.9. Hết giờ làm việc, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không được lưu lại tại Địa điểm tiếp công dân.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN

1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.

2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

3. Có thái độ đứng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

5. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

6. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

III. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TỪ CHỐI TIẾP CÔNG DÂN

Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

VI. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Lãnh đạo Sở tiếp công dân theo định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.

- Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Giám đốc sở tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu khẩn thiết.

- Công chức thuộc Thanh tra sở tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần và Công chức các phòng chuyên môn thuộc sở tham gia tiếp công dân khi vụ việc có liên quan.

2. Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân đặt tại phòng làm việc của Thanh tra Sở.

3. Thời gian tiếp công dân: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

* Mùa hè:

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút.

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

* Mùa đông:

+ Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; tổ chức, cá nhân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chấp hành nghiêm chỉnh nội quy này; người có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

                                                                                                                                                                           GIÁM ĐỐC 

                                                                                                                                                                             ( Đã ký) 

                                                                                                                                                                       Hoàng Thái Cương

Các tin khác
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn