Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Thái Nguyên (28/08/2019)

 

Theo kết quả công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố; trong đó vị trí điểm số các trục nội dung thành phần của tỉnh Thái Nguyên: Tham gia của người dân cấp cơ sở, thủ tục hành chính công; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, trách nhiệm giải trình với người dân; quản trị điện tử nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố. Đây là kết quả của sự chỉ đạo, lãnh đạo, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí, tạo điều kiện để người dân được nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kiểm tra công tác CCHC tại UBND thành phố Sông Công

Tuy nhiên, một số trục nội dung còn hạn chế như: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; quản trị môi trường nằm trong số những tỉnh, thành đạt điểm thấp; còn nhiều chỉ tiêu, tiêu chí thành phần bị điểm số thấp, xuống thứ hạng như: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, tri thức công dân, cơ hội tham gia, chất lượng bầu cử; công khai, minh bạch thu, chi ngân sách cấp xã, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp xã; trách nhiệm giải trình với người dân (đáp ứng yêu cầu của người dân); dịch vụ chứng thực, xác nhận; thủ tục hành chính (TTHC) ở cấp xã; cung ứng dịch vụ công giáo dục tiểu học công lập và y tế công lập; an ninh, trật tự; môi trường nước và không khí… do một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, chưa thấy rõ tầm quan trọng của thực hiện các nội dung, tiêu chí Chỉ số PAPI.

Để Chỉ số PAPI tỉnh Thái Nguyên ổn định và có thứ hạng cao trong năm 2019 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh đã và đang tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị hành chính công.

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 07/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tăng cường các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 14/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Tổ chức thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức vào khu vực công nhằm đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ, khách quan. Đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách; công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các đơn vị, địa phương thực hiện việc công khai TTHC đúng quy định; hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ một lần chính xác, đầy đủ; khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ giải quyết TTHC bị quá hạn; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân (bằng văn bản) khi có kết quả giải quyết TTHC bị quá hạn. Tăng cường giám sát chặt chẽ quá trình lập, xét duyệt và công bố, công khai thu, chi quyết toán ngân sách cấp xã, công khai các khoản đóng góp của nhân dân; công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất; tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân trong khu vực có đất bị thu hồi; đồng thời công khai phương án, giá đền bù giải phóng mặt bằng với các dự án. Tăng cường đối thoại và nâng cao hiệu quả các cuộc tiếp xúc với người dân để có biện pháp, giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời; nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác rà soát các quy định TTHC thuộc phạm vi quản lý; kiến nghị cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết; cập nhật, niêm yết công khai, đầy đủ các quy định về TTHC tại Bộ phận Một cửa và trên trang thông tin điện tử của đơn vị; giải quyết TTHC đúng thời gian, quy trình theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; thường xuyên rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC; tuyên truyền vận động người dân kết nối mạng internet để tra cứu thông tin, thực hiện TTHC và cập nhật các tin tức, thông tin trong nước, trong tỉnh.

Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, tìm hiểu sâu nội dung Chỉ số PAPI trên trang www.papi.org.vn, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số PAPI tỉnh Thái Nguyên, có thứ hạng cao trong năm 2019 và trong những năm tiếp theo./.

 

Hoàng Mai - Thúy Hằng

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn