Hội nghị triển khai, đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tỉnh Thái Nguyên năm 2019 (04/12/2019)

Ngày 03/12/2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức, cán bộ được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC của sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Trưởng phòng Nội vụ, công chức được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC của UBND huyện, thành phố, thị xã cùng các Thành viên Tổ giúp việc chấm chỉ số CCHC.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã triển khai Kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên, đồng thời hướng dẫn cách thức đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2019 bằng phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC thainguyen.cchc.com.vn).

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2845/QĐ-UBND về việc ban hành Chỉ số và Quy định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ vào kết quả thực hiện tại đơn vị tự đánh giá, chấm điểm trên từng tiêu chí, tiêu chí thành phần của chỉ số CCHC và xây dựng báo cáo gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm CCHC theo Chỉ số phải thể hiện đầy đủ điểm số thực tế của từng tiêu chí, tiêu chí thành phần, đồng thời cung cấp đầy đủ các tài liệu kiểm chứng, chứng minh cho kết quả đạt được.Việc sắp xếp các tài liệu kiểm chứng phải bảo đảm tính khoa học, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, thẩm định.

Kết quả đánh giá, xác định chỉ số CCHC tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện là một trong những tiêu chí xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác thi đua khen thưởng và đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu cơ quan hành chính. Vì vậy, cần đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng, phản ánh kịp thời kết quả triển khai thực hiện CCHC của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đồng thời bán sát nội dung của Chương trình CCHC nhà nước, Đề án CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thái Nguyên./.

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn