Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong những tháng cuối năm 2019 (06/09/2019)

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tham mưu đề xuất kịp thời cho Chính phủ nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ cũng như những nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng…góp phần tích cực vào kết quả điều hành kinh tế vĩ mô chung của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước đạt khoảng 6,8% và tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân đạt dưới 4%, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BKHĐT ngày 30/7/2019 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong các tháng cuối năm 2019 với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó là:

Thứ nhất: Tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành, cụ thể: Bám sát phương châm hành động năm 2019 của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; triển khai quyết liệt, hiệu quả 6 nhóm giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng năm 2019 tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 10/4/2019; thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ; tập trung xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách, các văn bản pháp luật, các mô hình phát triển; tập trung nguồn lực để sớm hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia; tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban Bí thư về học tập, làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, tác phong Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ hai: Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của ngành Kế hoạch và Đầu tư: Xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và xây dựng các đề án phát triển; khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; quan tâm, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); thực hiện điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2019 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; quán triệt sâu rộng nội dung của Hội nghị toàn quốc triển khai Luật Quy hoạch đến các tổ chức, cá nhân; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đạt chất lượng tốt nhất để phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII; đồng thời triển khai các nội dung liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan Kế hoạch và Đầu tư thuộc các Bộ, ngành Trung ương và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc ngành và địa phương quản lý. Đồng thời tích cực đề xuất tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2019./.

Thúy Hằng

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn