Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng Quý IV và năm 2018 (03/04/2019)

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BC-SKHĐT

Thái Nguyên, ngày      tháng 12 năm 2018

 

BÁO CÁO

Công tác phòng chống tham nhũng Quý IV và năm 2018

 

 

Thực hiện văn bản số 895/TTr-PCTN, ngày 06/12/2018 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo công tác phòng chống tham nhũng Quý IV và năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN:

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quan tâm, chỉ đạo kịp thời việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”;

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên như Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 21/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW; Đề án số 07-ĐA/TU ngày 25/11/2016 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 (viết tắt là Đề án số 07-ĐA/TU); Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 16/2/2017 của Tỉnh ủy Thái Nguyên; Kế hoạch số 37/ĐUK ngày 28/2/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan đến toàn thể cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Sở.

Đồng thời với việc tuyên truyền, quán triệt văn bản của cấp trên; Đảng ủy, chính quyền Sở đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, những văn bản sở đã ban hành:

- Ngày 12/02/2018, Đảng ủy Sở kế hoạch và Đầu tư ban hành về Nghị quyết số 07-NQ/ĐU-SKHĐT lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018

- Ngày 12/02/2018, Ban chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư ban Chương trình công tác năm 2018 số 08 - CTr/ĐU-SKHĐT.

- Ngày 12/3/2018, Ủy ban kiểm tra đảng ủy sở ban hành kế hoạch, chương trình số 10-Ktr/ĐU-SKHĐT về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở.

- Ngày 15/3/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng của Sở năm 2018 tại Quyết định số 438/KH-SKHĐT.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN luôn được quan tâm, nhất là đối với các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm: Trong 9 tháng và trong năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa phát hiện vụ việc tham nhũng do vậy việc chỉ đạo của Sở được thực hiện thông qua công tác triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2018, kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được lãnh đạo sở phê duyệt.

- Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN được lồng ghép thông qua các hội nghị của Đảng bộ Sở, các buổi họp giao ban, sơ kết của Sở, đồng thời đăng tải các nội dung phổ biến, tuyên truyền trên hệ thống mạng nội bộ của Sở, hoặc in, sao gửi cho các phòng và đơn vị trực thuộc từ đó đã tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan. 

Đồng thời với việc tuyên truyền trên, Sở đã cử cán bộ trực tiếp làm công tác PCTN (bộ phận văn phòng và thanh tra Sở) tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về phòng chống tham nhũng do các cơ quan tổ chức.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1. Công tác Quý IV năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 05/2/2018 của UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên, ngày 15/3/2018 Sở đã ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2018 số 438/KH-SKHĐT, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như sau:

- Thực hiện tuyên truyền phổ biến các văn bản về phòng chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của sở thông qua hình thức trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép vào các cuộc họp của cơ quan; họp giao ban hoặc sao lưu văn bản gửi các phòng.

- Tiếp tục tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản do Sở ban hành liên quan đến công tác tiếp dân, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

          - Thực hiện công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan, các thủ tục hành chính tại các bộ phận tiếp nhận kết quả và trả kết quả lĩnh vực Đăng ký doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thẩm định dự án đầu tư và đấu thầu; Công khai thủ tục trình quyết định chủ trương đầu tư tại Bộ phận Một cửa liên thông tỉnh.

          - Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng.

- Chủ động trong việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo không để khiếu kiện vượt cấp không đúng thẩm quyền.

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Thực hiện kế hoạch số 48/KH-SKHĐT ngày 15/3/2018, Sở chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát đánh giá và tự kiểm tra phát hiện xử lý tham nhũng. Qua đánh giá và tự kiểm tra, phát hiện, quý IV/2018 Sở chưa phát hiện hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức.

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Thanh tra Sở tiến hành thanh tra 02 cuộc thanh tra và 02 cuộc kiểm tra đột xuất. Ban hành 01 kết luận thanh tra và 01 kết luận kiểm tra đột xuất; 02 cuộc thanh tra và 01 cuộc kiểm tra đột xuất đang thực hiện. Qua thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện trường hợp tham nhũng chuyển cơ quan điều tra.

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết tố cáo, khiếu nại: Sở không nhận được đơn khiếu nại, tố cáo về tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết. Tại thời điểm báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa phát hiện trường hợp có dấu hiệu tham nhũng chuyển cơ quan điều tra.

2.2. Công tác phòng chống tham nhũng và kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng năm 2018

2.2.1. Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị: Sở đã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong các hoạt động của cơ quan, thực hiện tốt các nhiệm vụ:

 - Về việc công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công: việc mua sắm các tài sản có giá trị được thực hiện thông qua hội đồng xem xét và trình lãnh đạo Sở phê duyệt theo quy định pháp luật về mua sắm tài sản;

- Về công tác quản lý và sử dụng tài chính nguồn vốn ngân sách nhà nước và các khoản hỗ trợ, viện trợ: Với vai trò là cơ quan tham mưu, Sở tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo các quy định pháp luật về đầu tư công; Với vai trò là đơn vị quản lý sử dụng, Sở thực hiện chi tiêu theo quy định về quản lý và sử dụng vốn ngân sách.

          - Về việc công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thanh tra Sở đã thực hiện công khai các kết luận thanh tra, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định khác có liên quan.

 2.2.2. Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức: Sở giao Văn phòng Sở rà soát, ban hành quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định; Triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Sở đã xây dựng đề án sắp xếp bộ máy tổ chức của sở và trình UBND tỉnh. Đối với những vị trí công tác cần phải chuyển đổi theo quy định Sở đã giao cho các phòng thực hiện thay đổi địa bàn và lĩnh vực quản lý theo quy định.

2.2.3. Về minh bạch tài sản và thu nhập: Sở thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, 100% cán bộ, công chức trong cơ quan đều kê khai tài sản thu nhập theo quy định.

Qua thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập, không nhận được ý kiến phản ánh về việc thiếu trung thực trong việc kê khai tài sản thu nhập cá nhân, không có cán bộ bị xử lý kỷ luật do kê khai không trung thực.

2.2.4. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách: Hiện nay Sở chưa phát hiện vụ việc tham nhũng trong nội bộ sở.

2.2.5. Xây dựng và thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn:   Trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ của Sở được ban hành từ các năm trước, trong năm 2018 Sở đã tiến hành rà soát tiêu chuẩn định mức; ngày 05/02/2018 Sở đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-SKHĐT về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế sử dụng tài sản công của sở Kế hoạch và Đầu tư. Quy chế được ban hành là cơ sở cho việc công khai minh bạch trong quản lý sử dụng tài sản công của Sở.

2.2.6. Cải cách hành chính và đổi mới công nghệ quản lý:

Việc công khai các thủ tục hành chính, vận dụng phần mềm trong quản lý văn bản đi và đến, phần mềm cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... đang được Sở triển khai và thực hiện có hiệu quả.

2.2.7. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Thực hiện kế hoạch số 48/KH-SKHĐT ngày 15/3/2018, Sở chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát đánh giá và tự kiểm tra phát hiện xử lý tham nhũng, Sở chưa phát hiện hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức.

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng: Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở đã thực hiện tự kiểm tra tại Đảng bộ việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã đôn đốc, nhắc nhở các Chi bộ đảng phải gương mẫu thực hiện nghiêm túc công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng, làm trong sạch và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Trong kỳ báo cáo, qua kiểm tra giám sát của cấp ủy đảng không có trường hợp cán bộ, đảng viên tham nhũng.

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Thanh tra Sở tiến hành thanh tra 05 cuộc thanh tra và 02 cuộc kiểm tra đột xuất. Đã ban hành 03 kết luận thanh tra và 01 kết luận kiểm tra đột xuất. Qua thanh tra, kiểm tra không phát hiện trường hợp tham nhũng chuyển cơ quan điều tra. Theo kế hoạch phê duyệt, năm 2018 Thanh tra sở thực hiện 05 cuộc thanh tra và hoàn thành đúng kế hoạch.

2.2.8. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết tố cáo, khiếu nại:

 - Sở không nhận được đơn khiếu nại, tố cáo về tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Tại thời điểm báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa phát hiện trường hợp có dấu hiệu tham nhũng chuyển cơ quan điều tra.

(Có phụ lục kèm theo báo cáo)

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1. Đánh giá tình hình tham nhũng

Trong năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh; Tuy nhiên, việc tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị và phát hiện qua công tác giám sát của cấp ủy đảng và phát hiện vụ việc tham nhũng thông qua thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa cao.

2. Nguyên nhân của hạn chế trên:

- Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn bất cập, khó khăn khi triển khai thực hiện hoặc được thực hiện nhưng hình thức như: việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức chỉ dựa vào ý thức tự giác kê khai, chưa kiểm soát được những biến động về thu nhập và tài sản của người có chức vụ, quyền hạn; chưa có cơ chế để kiểm tra, giám sát minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

- Lực lượng cán bộ Thanh tra sở còn mỏng (chỉ có 02 thanh tra viên) hạn chế trong việc phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án kéo dài, chậm thanh quyết toán, các dự án có nhiều thay đổi bổ sung.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2019

Để tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng  cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo không để khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã ban hành. Xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

- Thực hiện báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đầy đủ, kịp thời.

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo Thanh tra tỉnh./

 

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;

- GĐ và PGĐ Đ.V Huy;

- Lưu: VT,TTr (2b).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đặng Văn Huy

 

 

 

 

 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                                                                                         Biểu số 3a

             

KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

 

 

MS

 

NỘI DUNG

ĐV TÍNH

SỐ LIỆU

 

CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

 

 

1

Số văn bản ban hành mới để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN

Văn bản

4

2

Số văn bản được sửa đổi, bổ sung để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành

Văn bản

0

 

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PCTN

 

 

3

Số lượt cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tham gia các lớp tập huấn, quán triệt pháp luật về PCTN

Lượt người

0

4

Số lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tổ chức

Lớp

0

5

Số lượng đầu sách, tài liệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng được xuất bản

Tài liệu

0

 

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG

 

 

 

Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (gọi chung là đơn vị)

 

 

6

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch

CQ, TC, ĐV

0

7

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị bị phát hiện có vi phạm quy định về công khai, minh bạch hoạt động

CQ, TC, ĐV

0

 

Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

 

 

8

Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được ban hành mới

Văn bản

0

9

Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

Văn bản

1

10

Số cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Cuộc

0

11

Số vụ vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được phát hiện và xử lý

Vụ

0

12

Số người bị phát hiện đã vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Người

0

13

Số người vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã bị xử lý kỷ luật

Người

0

14

Số người vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã bị xử lý hình sự

Người

0

15

Tổng giá trị các vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được kiến nghị thu hồi và bồi thường (nếu là ngoại tệ, tài sản thì quy đổi thành tiền)

Triệu đồng

0

16

Tổng giá trị vi phạm chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được thu hồi và bồi thường

Triệu đồng

0

17

Số người đã nộp lại quà tặng cho đơn vị

Người

0

18

Giá trị quà tặng đã được nộp lại (Nếu là ngoại tệ, tài sản thì quy đổi thành tiền)

Triệu đồng

0

 

Thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

 

 

19

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

CQ, TC, ĐV

0

20

Số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đã bị xử lý

Người

0

21

Số cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng

Người

0

 

Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

 

 

22

Số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập

Người

0

23

Số người bị kết luận kê khai không trung thực

Người

0

 

Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

 

 

24

Số người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng

Người

0

25

Số người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng

Người

0

26

Số người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Người

0

 

Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán

 

 

27

Số cơ quan, tổ chức đã áp dụng ISO trong quản lý hành chính

CQ, TC, ĐV

0

28

Tỷ lệ cơ quan, tổ chức đã chi trả lương qua tài khoản trên tổng số cơ quan, đơn vị trực thuộc

 

%

100%

 

PHÁT HIỆN CÁC VỤ VIỆC THAM NHŨNG

 

 

 

Qua việc tự kiểm tra nội bộ

 

 

29

Số vụ tham nhũng đã được phát hiện qua việc tự kiểm tra nội bộ

Vụ

0

30

Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua việc tự kiểm tra nội bộ

Người

0

 

Qua hoạt động thanh tra

 

 

31

Số vụ tham nhũng được phát hiện qua công tác thanh tra

Vụ

0

32

Số đối tượng có hành vi tham nhũng bị phát hiện qua công tác thanh tra

Người

0

 

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

 

33

Số đơn tố cáo về tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức

Đơn

0

34

Số đơn tố cáo về tham nhũng đã được giải quyết

Đơn

0

35

Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo

Vụ

0

36

Số đối tượng có hành vi tham nhũng bị phát hiện qua giải quyết khiếu nại, tố cáo

Người

0

 

Qua điều tra tội phạm

 

 

37

Số vụ án tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã được cơ quan chức năng khởi tố

Vụ

0

38

Số đối tượng tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã bị cơ quan chức năng khởi tố

Người

0

 

XỬ LÝ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG

 

 

39

Số vụ án tham nhũng đã đưa ra xét xử (địa phương thống kê kết quả xét xử sơ thẩm của tòa án; bộ, ngành thống kê theo kết quả xét xử sơ thẩm đối với các vụ án xảy ra (trong phạm vi quản lý trực tiếp)

 

Vụ

 

40

Số đối tượng bị kết án tham nhũng (địa phương thống kê kết quả xét xử sơ thẩm của tòa án; bộ, ngành thống kê theo kết quả xét xử sơ thẩm đối với các vụ án xảy ra trong phạm vi quản lý trực tiếp)

 

Người

0

41

Trong đó:

+ Số đối tượng phạm tội tham nhũng ít nghiêm trọng;

 

Người

0

42

+ Số đối tượng phạm tội tham nhũng nghiêm trọng;

Người

0

43

+ Số đối tượng phạm tội tham nhũng rất nghiêm trọng;

Người

0

44

+ Số đối tượng phạm tội tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng

Người

0

45

Số vụ việc tham nhũng đã được xử lý hành chính

Vụ

0

46

Số cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hành chính về hành vi tham nhũng

Người

0

47

Số vụ việc tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý)

Vụ

0

48

Số đối tượng tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý)

Người

0

 

Tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã phát hiện được

 

 

49

+ Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

0

50

+ Đất đai

m2

0

 

Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được thu hồi, bồi thường

 

 

51

+ Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

0

52

+ Đất đai

m2

0

 

Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng không thể thu hồi, khắc phục được

 

 

53

+ Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

0

54

+ Đất đai

m2

0

 

Bảo vệ người tố cáo, phát hiện tham nhũng

 

0

55

Số người tố cáo hành vi tham nhũng đã bị trả thù

Người

0

56

Số người tố cáo hành vi tham nhũng đã được khen, thưởng, trong đó

Người

0

 

+ Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

0

 

+ Tặng Bằng khen của Bộ, ngành, địa phương

 

0

 

+ Tặng Giấy khen

 

0

 

Ghi chú: Nội dung phổ biến giáo dục về công tác phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức được Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thông qua việc gửi các văn bản liên quan đến toàn thể cán bộ công chức thông qua hệ thống mạng nội bộ và tổ chức phố biến thông qua lồng ghép với các hoạt động sinh hoạt chuyên môn.

                                                                                

 

 

 

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn