Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng nông thôn mới năm 2016 (27/06/2016)

Theo Thông báo Kết luận của đồng chí Đoàn Văn Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới đối với 15 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tổ chức kiểm tra khối lượng xi măng đã sử dụng, khả năng huy động vốn đối ứng và nhu cầu thực tế của địa phương để tiếp tục hỗ trợ xi măng cho các xã nhằm sớm hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng nông thôn, nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016.

Triển khai ngay việc rà soát, bổ sung khối lượng công việc, nhu cầu vốn cần thực hiện của UBND  các huyện, thành phố, thị xã và 15 xã đăng ký về đích để đạt tiêu chí, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Xây dựng phương án, cơ chế vận động các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ tài chính cho 15 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016.

Tham mưu bố trí kinh phí trả nợ nông thôn mới năm 2015 và sử dụng kinh phí khen thưởng về xây dựng NTM; xây dựng lồng ghép linh hoạt các nguồn vốn .

Yêu cầu Ngân hàng chính sách xã hội ưu tiên bố trí vốn vay đối với các nội dung phát triển sản xuất, cải tạo sửa chữa nhà ở, giải quyết việc làm./.

 (Nguồn do Phòng Kinh tế Công nông nghiệp tổng hợp)

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn