Các chính sách mới của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo có hiệu lực từ tháng 11 năm 2015 (03/11/2015)

Các chính sách mới về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, quy định về đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, giám sát và đánh giá đầu tư chính thức có hiệu lực từ tháng 11 năm 2015.

Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm có hiệu lực từ 01/11/2015. Nghị định này quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của quốc gia, bộ, ngành trung ương và địa phương.

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp, thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 có hiệu lực từ ngày 01/11/2015. Nghị định được ban hành nhằm hướng dẫn chi tiết các điều, khoản liên quan đến đăng ký doanh nghiệp quy định tại Luật doanh nghiệp; Sửa đổi, bổ sung những hạn chế tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP. Nghị định cụ thể hóa những đổi mới, cải cách trong công tác đăng ký doanh nghiệp đã được quy định tại Luật doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong khâu gia nhập, hoạt động và rút khỏi thị trường.

Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực thi hành 05/11/2015. Nghị định quy định về yêu cầu thực hiện công bố thông tin, phương tiện và hình thức công bố thông tin, ngôn ngữ công bố thông tin, tạm hoãn công bố thông tin, điều chỉnh nội dung công bố thông tin, bảo quản, lưu giữ thông tin, công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp và công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp.

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư có hiệu lực từ 20/11/2015. Nghị định quy định cụ thể các nội dung về: Các chủ thể thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư; Nguyên tắc giám sát, đánh giá đầu tư; Giám sát và đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Giám sát và đánh giá dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Giám sát và đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác; Giám sát và đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài; Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư; Giám sát đầu tư của cộng đồng; Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư; Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư; Tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư và các điều khoản thi hành./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn