Quy định về giám sát và đánh giá đầu tư (16/10/2015)

Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư. Nghị định gồm 11 chương, 73 điều, quy định chi tiết về chương trình, dự án đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; Giám sát và đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước gồm giám sát và đánh giá chương trình, dự án đầu tư công; Giám sát và đánh giá dự án đầu tư sử dụng vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản nhà nước, giá trị quyền sử dụng đất, vốn từ quỹ hoạt động phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; Giám sát và đánh giá đầu tư: Theo hình thức đối tác công tư; Sử dụng nguồn vốn khác; Dự án đầu tư ra nước ngoài; Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư; Giám sát đầu tư của cộng đồng; Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư; Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 12, Điều 2 Nghị định này, theo dõi tổng thể đầu tư là hoạt động thường xuyên và định kỳ cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư và việc quản lý đầu tư của các cấp, các ngành và địa phương; Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin và đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý đầu tư. Nghị định quy định đối tượng áp dụng gồm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, có liên quan đến hoạt động đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư. Theo Nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư có trách nhiệm: Hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong toàn quốc; Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi toàn quốc; Chủ trì giám sát, đánh giá các chương trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định, dự án do Bộ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đồng thời, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ hoặc các bộ, ngành, địa phương liên quan về các giải pháp nhằm khắc phục những vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các ngành, các địa phương hoặc đối với các dự án cụ thể để đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư; Xem xét, có ý kiến hoặc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ khi có yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư; Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến giám sát và đánh giá đầu tư khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Cũng tại Nghị định, Chính phủ quy định về trách nhiệm giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư. Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện theo dõi, kiểm tra và đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện theo dõi, kiểm tra và đánh giá tổng thể đầu tư theo ngành, lĩnh vực quản lý. Các cá nhân, tổ chức, cơ quan cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các chương trình, dự án đầu tư công; Dự án theo hình thức đối tác công tư; Dự án đầu tư sử dụng vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản nhà nước, giá trị quyền sử dụng đất, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước sử dụng Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.Nghị định cũng quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đăng ký đầu tư, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong công tác giám sát, đánh giá đầu tư và trách nhiệm của chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ sử dụng, nhà đầu tư trong giám sát và đánh giá chương trình, dự án đầu tư.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2015 và thay thế Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Các quy định trước đây của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bãi bỏ./.

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn