Quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài (14/10/2015)

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 quy định về đầu tư ra nước ngoài.

Nghị định gồm 6 chương, 41 điều, quy định chi tiết về: Hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích kinh doanh, thủ tục đầu tư ra nước ngoài và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài; Quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài và dự án không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài; Triển khai dự án đầu tư.

Nghị định quy định đối tượng áp dụng gồm: Nhà đầu tư thuộc tổ chức kinh tế thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Hợp tác xã; Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng; Hộ kinh doanh theo quy định pháp luật, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam; Các tổ chức khác thực hiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng định hướng đầu tư ra nước ngoài theo từng thời kỳ; Chủ trì thẩm định dự án đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; Chủ trì tổ chức, xây dựng, hướng dẫn, vận hành, duy trì và cập nhật Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; Định kỳ hằng năm, làm việc với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao… để xử lý kịp thời các kiến nghị của nhà đầu tư, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư ra nước ngoài;...

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2015 và thay thế Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Các hoạt động đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc có văn bản cho phép đầu tư ra nước ngoài trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động và thực hiện theo quy định của Nghị định này. Đối với các dự án đầu tư đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động của dự án, khi hết hạn hoạt động của dự án, nếu tiếp tục hoạt động đầu tư tại nước ngoài thì nhà đầu tư thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định này./.

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn