Công tác cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu (24/09/2015)

Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và sự thống nhất trong công tác cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, ngày 18/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn số 2615/UBND-TH về việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6443/BKHĐT–QLĐT ngày 14/9/2015 để triển khai thực hiện việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thẩu qua mạng theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT –BTC ngày 08/09/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính kể từ ngày 01/11/2015. Theo đó, kể từ ngày 1/11/2015, việc đăng tải thông tin đấu thầu phải thực hiện theo quy định chi tiết tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT–BTC và Báo Đấu thầu sẽ không thực hiện thu thêm bên mời thầu số tiền chênh lệch giữa mức thu chi phí theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT–BTC  với mức thu chi phí quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKHĐT-BTC.

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT –BTC được xây dựng trên quan điểm đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong đấu thầu, tạo cơ sở pháp lý trong việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, khuyến khích thực hiện đấu thầu qua mạng tạo sự thuận lợi cho các bên khi cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu. Khi Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT –BTC  có hiệu lực thi hành, Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu; Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22/07/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết thí điểm đấu thầu quan mạng hết hiệu lực thi hành.

Nguồn: Văn phòng

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn