Hội nghị liên ngành tham mưu Chủ trương đầu tư dự án sắp xếp và tổ chức lại trường Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin miền núi. (22/09/2015)

Thực hiện Công văn số 1043-CV/TU ngày 27/5/2015 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc sắp xếp và tổ chức lại trường Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin miền núi (TH BCVT&CNTT MN); sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1480/UBND-VX ngày 11/6/2015, số 2513/UBND-KTTH ngày 10/9/2015 về việc tham mưu chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện bước I cơ sở vật chất phục vụ Đề án tiếp nhân Trường THBCVT & CNTT MN. Ngày 17/9/2015, Sở Kế hoạch Đầu tư Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tại Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên thống nhất phương án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ Đề án tiếp nhận Trường Trung học Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin miền núi vào Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên. Tham gia hội nghị có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ và Trường Cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên.

Tại hội nghị, Trường Cao đẳng Kinh tế tài chính Thái Nguyên báo cáo hiện trạng và nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng việc tiếp nhận cơ sở vật chất, nhân lực Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin miền núi về Trường Cao đẳng Kinh tế tài chính Thái Nguyên. Hiện nay số cán bộ, giảng viên của Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin miền núi sau khi sáp nhập là 31 người và các chuyên ngành đào tạo của nhà trường khi tiếp nhận về chưa có cơ sở hạ tầng để làm việc. Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe nhà trường báo cáo đề án về hiện trạng và phương án điều chỉnh dự án đang triển khai thực hiện, Hội nghị đi đến thống nhất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Tỉnh ủy cho chủ trương điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án Xây dựng Nhà lớp học 16 phòng Trường Cao đẳng Kinh tế tài chính Thái Nguyên chuyển đổi công năng từ nhà lớp học sang nhà làm việc và xưởng thực hành và bổ sung giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư đơn nguyên II tại vị trí khu đất nhà trường hiện có, khái toán tổng mức đầu tư khoảng 25 tỷ từ nguồn ngân sách địa phương trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của Luật Đầu tư công.

Nguồn: P. Văn hóa Xã hội

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn