Thái Nguyên là một trong năm địa phương làm tốt công tác cải cách hành chính (14/08/2015)

Trong giai đoạn 2011-2015, công tác cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên đã có những chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực, được Bộ Nội vụ đánh giá là một trong năm địa phương làm tốt công tác cải cách hành chính trong cả nước.Một trong những nội dung của công tác cải cách hành chính là cải cách thể chế đã được tỉnh triển khai thực hiện tốt. Từ năm 2011 đến tháng 6-2015, đã có 302 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trên nhiều lĩnh vực quan trọng như đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch, chính sách...Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành chương trình kiểm tra văn bản QPPL theo kế hoạch tại 09 huyện, với tổng số trên 1.400 văn bản được kiểm tra. Qua đây, đã kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế trong việc ban hành các văn bản QPPL, đề nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế cho phù hợp, góp phần hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục khẳng định là một trong những khâu đột phá của công tác cải cách hành chính. Các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, chú trọng hơn đến công tác rà soát, đơn giản hóa các TTHC, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh, hoạt động của người dân. Tỉnh Thái Nguyên đã công bố Bộ TTHC ở 03 cấp, tính đến hết tháng 4-2015, Bộ TTHC của tỉnh bao gồm 1.316 TTHC, trong đó cấp tỉnh 984 TTHC, cấp huyện 211 TTHC, cấp xã 121 TTHC. Việc công khai các TTHC tại những nơi tiếp xúc với tổ chức và công dân, công khai các hoạt động công vụ có nhiều tiến bộ. Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã đăng tải toàn bộ nội dung các TTHC, hiện nay trang Thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử đã cung cấp trên 1.300 TTHC ở mức độ 2, bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về TTHC và các văn bản có liên quan. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông bước đầu mang lại hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và hướng đến nền hành chính phục vụ, tạo sự hài lòng, thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Hiện có 18/20 sở, ban, ngành, 9/9 huyện, thành, thị và 180/180 UBND cấp xã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong giai đoạn 2011-2015, các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận và giải quyết gần 2,5 triệu hồ sơ. Chất lượng giải quyết hồ sơ được nâng lên và được nhân dân đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.Cùng với việc đẩy mạnh cải cách thể chế và  thủ tục hành chính, tỉnh Thái Nguyên cũng quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh như hệ thống thư điện tử, cổng thông tin điện tử, mạng truyền thông số liệu, phần mềm quản lý văn bản...đã được đầu tư và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu thông tin cũng như các cơ quan hành chính công khai TTHC và các hoạt động công vụ. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức chưa thường xuyên, liên tục, thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động công vụ chưa triệt để; TTHC còn bất cập, rườm rà, chưa hợp lý gây khó khăn cho người dân, nhất là các lĩnh vực cần có sự phối hợp giữa cơ quan ngành dọc với địa phương. Việc rà soát, bổ sung, công bố mới, sửa đổi các TTHC còn chậm; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn bất cập, mô hình chưa thống nhất, một số nơi còn mang tính hình thức, đối phó. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước chưa đồng bộ nhất là ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết TTHC, công khai TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến...;đánh giá cán bộ công chức hàng năm còn mang tính hình thức, chưa sát với kết quả công việc được giao...

 Để thực hiện mục tiêu  "Tiếp tục xây dựng hệ thống hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng dịch vụ do cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp dịch vụ công cung cấp"; trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện CCHC đồng bộ từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ban hành quy định về chức danh, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm, tăng cường công khai, minh bạch trách nhiệm của hoạt động công vụ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính để có những giải pháp thích hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước...

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn