Học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI tại Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư (01/10/2014)

Chiều ngày 30 tháng 9 năm 2014 Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI. Tham dự buổi học tập có các đồng chí: Đặng Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hà Minh Lợi – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI tập trung chủ yếu tới các vấn đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

alt

 

 

 Phát biểu tại buổi học tập đồng chí Đặng Xuân Trường nhấn mạnh rằng là buổi học tập quán triệt các đường lối, chủ trương của Đảng chính vì vậy mỗi cán bộ trong cơ quan cần phải nâng cao nhận thức vai trò của mình trong thời kì mới khắc phục những hạn chế, yếu kém đáp ứng được mong mỏi của Đảng bộ trong cơ quan.

Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn